Điều khoản sử dụng
Bạn cần hỗ trợ?

Điều khoản sử dụng

Đăng lúc: 04/01/2023 02:57

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Chúng tôi, Công ty Cổ phần giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh, một công ty được thành lập tại Việt Nam và sau đây được gọi là ("Dương Minh”,"chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "Công ty"), xin cảm ơn quý khách hàng sau đây được gọi là (“quý khách hàng”, “khách hàng”, “người sử dụng”, người mua”) truy cập trang web https://book.duongminhvn.com, trang web di động hoặc ứng dụng di động của chúng tôi ("Trang web" hoặc “Diễn đàn”). 
Trong Chính Sách này, các từ "bạn" hay "của các bạn" “quý khách hàng”, “quý khách”, “khách hàng”, “người sử dụng”, người mua” được dùng để chỉ Người sử dụng dịch vụ được ghi tên trong Hợp đồng, và bất kỳ tổ chức, hay cá nhân nào có đủ điều kiện để được coi là Người sử dụng dịch vụ được định danh trong Chính Sách này. Các từ "Dương Minh”,"chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "Công ty" được dùng để chỉ Công ty Cổ phần giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh.
Điều khoản sử dụng trang web và việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi thông qua trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện như được nêu trong tài liệu này ("Thỏa thuận người dùng"), chính sách bảo mật của chúng tôi ("Chính sách bảo mật") và tất cả các chính sách khác về trang web của chúng tôi. 
Việc truy cập Website https://book.duongminhvn.com, sau đây gọi là “Web” của quý khách, đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý với các Điều khoản và bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi, có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ điều khoản nào không trái với pháp luật Việt Nam. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.
Các điều khoản khác nhau trong chính sách này hạn chế phạm vi dịch vụ. Vui lòng đọc kỹ toàn bộ chính sách để xác định rõ các quyền, nghĩa vụ và phạm vi dịch vụ.
I.    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1. 1. Quyền và nghĩa vụ của KHÁCH HÀNG
a.     Quyền của KHÁCH HÀNG
-    KHÁCH HÀNG có quyền yêu cầu DƯƠNG MINH thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ cho KHÁCH HÀNG theo đúng thỏa thuận phù hợp với chính sách này và Hợp Đồng.
-    KHÁCH HÀNG có quyền yêu cầu DƯƠNG MINH cung cấp hóa đơn tài chính liên quan đến các dịch vụ được cung cấp theo CHÍNH SÁCH này.
-    KHÁCH HÀNG có quyền yêu cầu DƯƠNG MINH giải thích và chỉnh sửa trong trường hợp có sai sót khi tính Phí Sử Dụng Dịch Vụ, luôn luôn với điều kiện là, các khiếu nại này phải được gửi đến cho DƯƠNG MINH bằng văn bản trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc kể từ ngày của Báo Cáo Tháng có liên quan bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử. Trong mọi trường hợp, các khiếu nại này sẽ được giải quyết và thống nhất giữa Các Bên không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng dương lịch liền sau tháng được xuất hóa đơn có liên quan. 
b. Nghĩa vụ của KHÁCH HÀNG
-    Vì mục đích vận hành Tài Khoản và sử dụng các dịch vụ được quy định trong CHÍNH SÁCH này, KHÁCH HÀNG sẽ gửi cho DƯƠNG MINH mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ DƯƠNG MINH theo mẫu do DƯƠNG MINH cung cấp vào hoặc vào khoảng thời điểm ký Hợp Đồng DƯƠNG MINH (“Mẫu Đăng Ký”) quy định rõ, ngoài những thông tin khác, thông tin của người được ủy quyền để vận hành Tài Khoản của KHÁCH HÀNG trên DƯƠNG MINH, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc, điều chỉnh Danh Sách KHÁCH HÀNG. Bất kỳ sửa đổi nào đối với thông tin do KHÁCH HÀNG cung cấp trong Mẫu Đăng Ký sẽ chỉ có hiệu lực sau 24 giờ kể từ thời điểm DƯƠNG MINH nhận được thông báo sửa đổi trừ trường hợp Bất Khả Kháng.
-    KHÁCH HÀNG chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc cung cấp, cập nhật và duy trì các thông tin về KHÁCH HÀNG, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, Dữ Liệu Cá Nhân, mà sẽ được Xử Lý bởi DƯƠNG MINH tùy từng thời điểm trong suốt thời hạn của Hợp Đồng DƯƠNG MINH, và tất cả các giấy phép, miễn trừ, cho phép, chấp thuận và cho phép do KHÁCH HÀNG yêu cầu để đảm bảo tuân thủ chặt chẽ tất cả các quy định của pháp luật và các quy định khác bất kể là quy định dưới dạng văn bản hay hình thức khác.
-    KHÁCH HÀNG phải đảm bảo việc sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng được giới hạn chỉ dành riêng cho KHÁCH HÀNG và KHÁCH HÀNG phải tiến hành thực hiện các biện pháp kiểm soát hợp lý nhằm đảm bảo chỉ những nhân viên đó mới được truy cập Dịch Vụ Ứng Dụng.
-    KHÁCH HÀNG đảm bảo rằng các thông tin chi tiết về KHÁCH HÀNG và tất cả các thông tin liên quan đến KHÁCH HÀNG, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Dữ Liệu Cá Nhân, được cung cấp cho DƯƠNG MINH không có bất kỳ lỗi, nhầm lẫn hoặc chi tiết nào không chính xác bất kể là do thông tin đã bị cũ hay bị hết hạn và bảo đảm rằng các thông tin đó đều được cung cấp một cách chính xác trên mọi phương diện.
-    Để tránh nhầm lẫn, DƯƠNG MINH sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ nhân viên KHÁCH HÀNG nào mà không còn làm việc cho KHÁCH HÀNG nữa hoặc vì bất kỳ lý do nào khác không còn được KHÁCH HÀNG cho phép sử dụng Dịch Vụ lại tiếp tục sử dụng Dịch Vụ và khi xảy ra trường hợp như vậy, KHÁCH HÀNG sẽ vẫn phải thanh toán các thông báo cước phí mà DƯƠNG MINH đã phát hành phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của những cá nhân này.
-    KHÁCH HÀNG phải thông báo đầy đủ thông tin về Dịch Vụ cho Nhân Viên KHÁCH HÀNG bao gồm hướng dẫn về cách thức đặt tàu được áp dụng và chấp nhận bởi DƯƠNG MINH thông qua Website https://book.duongminhvn.com và Điều Khoản Sử Dụng Của Website, như được sửa đổi tại từng thời điểm.
-      KHÁCH HÀNG sẽ thanh toán cho DƯƠNG MINH các khoản Phí Sử Dụng Dịch Vụ đến hạn phải trả theo cách thức được quy định trong CHÍNH SÁCH này phụ thuộc vào sự lựa chọn phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong Hợp Đồng DƯƠNG MINH.
1. 2. Quyền và nghĩa vụ của DƯƠNG MINH
a. Quyền của DƯƠNG MINH
-    DƯƠNG MINH có quyền yêu cầu KHÁCH HÀNG cung cấp thông tin, tài liệu chính xác liên quan đến KHÁCH HÀNG và Nhân Viên KHÁCH HÀNG bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân như họ tên, email, số điện thoại, số tài khoản.
-    DƯƠNG MINH có quyền yêu cầu KHÁCH HÀNG thanh toán đúng và đủ Phí Sử Dụng Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại CHÍNH SÁCH này và phù hợp với Hợp Đồng DƯƠNG MINH.
-    Không ảnh hưởng đến các điều khoản được quy định trong CHÍNH SÁCH này, trong trường hợp KHÁCH HÀNG vi phạm nghĩa vụ quy định tại CHÍNH SÁCH này thì DƯƠNG MINH có quyền đơn phương chấm dứt hoặc tạm dừng cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng; chấm dứt Hợp Đồng DƯƠNG MINH với hiệu lực tức thì sau khi DƯƠNG MINH gửi thông báo văn bản cho KHÁCH HÀNG và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có). Để tránh hiểu nhầm, việc vi phạm các điều kiện dịch vụ của Ứng Dụng DƯƠNG MINH bởi KHÁCH HÀNG hoặc bất kỳ Nhân Viên KHÁCH HÀNG nào sẽ được xem là một vi phạm vì mục đích của quy định tại đoạn này.
b.    Nghĩa vụ của DƯƠNG MINH
-    DƯƠNG MINH sẽ cung cấp dịch vụ ứng dụng cho KHÁCH HÀNG theo đúng thỏa thuận tại CHÍNH SÁCH này.
-    Trong khả năng nỗ lực hợp lý, DƯƠNG MINH sẽ phối hợp với Bên Vận Chuyển thứ ba để giải quyết các khiếu nại phát sinh từ dịch vụ vận chuyển được thực hiện bởi Bên vận chuyển thứ ba. Để tránh hiểu nhầm, KHÁCH HÀNG theo đây ghi nhận và đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc cung cấp dịch vụ vận chuyển bởi bên vận chuyển thứ ba sẽ thuộc phạm vi trách nhiệm của Bên Vận Chuyển thứ ba.
-    Trừ trường hợp việc tiết lộ dữ liệu Cá Nhân vì mục đích của các dịch vụ được quy định tại CHÍNH SÁCH này, DƯƠNG MINH sẽ giữ bí mật thông tin về Nhân Viên KHÁCH HÀNG trong suốt thời hạn của Hợp Đồng DƯƠNG MINH, bao gồm các Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp theo CHÍNH SÁCH này.
II.    CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG VÀ GIÁ CẢ
Để việc giao dịch được diễn ra thuận tiện và tiết kiêm chi phí và thời gian cho quý khách hàng, quý khách vui lòng xem kỹ ” Hướng dẫn” của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh.
◊ Chúng tôi sẽ thực hiện các thỏa thuận dịch vụ với quý khách hàng thông qua các phương tiện trao đổi như điện thoại, email và các mạng xã hội khác. Tuy nhiên, để tránh sự nhầm lẫn, chúng tôi khuyến nghị khách hàng nhận báo giá chi tiết trước khi đặt hàng.
◊ Chúng tôi sẽ theo địa chỉ nhận của khách hàng trên Biên bản giao hàng, hoặc trên Báo giá chi tiết, hoặc theo thông báo khác đã được 2 bên thống nhất. Thông tin nhận hàng bắt buộc phải có địa chỉ và liên lạc của người nhận
◊ Thông tin về sản phẩm và giá được thể hiện chính xác trên Báo giá chi tiết gửi tới quý khách hàng.
◊ Quý khách hàng thanh toán đầy đủ tiền hàng và Thuế giá trị gia tăng (VAT) – Đối với tất cả các mặt hàng chịu thuế theo quy định của nhà nước Việt Nam
III.    THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN
Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, bản dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm liên quan đến website https://book.duongminhvn.com cơ bản đều là tài sản của chúng tôi.
Toàn bộ nội dung của trang website https://book.duongminhvn.com được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.
IV.    QUYỀN PHÁP LÝ
Mọi điều kiện, điều khoản và nội dung của trang website này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang website này.
V.    CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
Chúng tôi cam kết với khách hàng về việc bảo mật thông tin khách hàng theo đúng Điều khoản và bảo mật của công ty
Chỉ sử dụng thông tin của quý khách hàng cho việc thực hiện giao dịch với Công ty Cổ phần giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh.
Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cá nhân cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của quý khách, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cá nhân thành viên cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.
Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Website này cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống.
Mọi cá nhân hay tổ chức, lợi dụng Website này để chống phá, hoặc cố tình vi phạm hiến pháp và pháp luật Việt Nam, sẽ bị chúng tôi xóa tài khoản và cung cấp cho pháp luật nếu cần thiết, mà không cần thông báo.
VI.    GIỚI HẠN CỦA TRÁCH NHIỆM
6.1 Trừ khi có quy định khác, và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ khiếu nại nào của bạn chống lại Dương Minh sẽ bị giới hạn ở tổng số tiền mà bạn đã thực tế chi trả và/hoặc kể từ khi bạn sử dụng dịch vụ trong suốt sự kiện làm phát sinh khiếu nại đó. Dương Minh và/hoặc các bên của Dương Minh không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh bởi hoặc gây ra cho bạn hoặc bất kỳ người nào được bạn đặt dịch vụ giúp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
6.1.1. Tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm;
6.1.2. Việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm;
6.1.3. Bất kỳ sự tín nhiệm nào của bạn đối với sự hoàn chỉnh, chính xác và tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào; 
6.1.4. Là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba, thương nhân, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ có quảng cáo xuất hiện trên trang web hoặc được chỉ dẫn đến bởi dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm ngay cả khi Dương Minh và/hoặc các bên của Dương Minh đã tư vấn trước đó về khả năng xảy ra các thiệt hại.
6.1.5. Dương Minh sẽ yêu cầu các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định khi tham gia cung cấp dịch vụ trên nền tảng và/hoặc ứng dụng Dương Minh. Để tránh nhầm lẫn, Dương Minh không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động và địa điểm  của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ, tuy nhiên Dương Minh có trách nhiệm loại bỏ khỏi nền tảng và/hoặc ứng dụng Dương Minh những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này. Bạn hiểu và đồng ý từ bỏ, giải phóng Dương Minh khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ các nhà cung cấp bên thứ ba khi Dương Minh đã thực hiện đầy đủ các nội dung nêu tại khoản này.
6.1.6. Dương Minh sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Trừ khi bạn là khách hàng doanh nghiệp có tài khoản doanh nghiệp với Dương Minh, Dương Minh không thể và sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý các thanh toán giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình liên quan đến dịch vụ và sản phẩm được đề xuất thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng. Ngoại trừ các khiếu nại liên quan đến tính khả dụng của nền tảng và/hoặc ứng dụng Dương Minh, chương trình khách hàng thân thiết Dương Minh và thanh toán, bạn hiểu và đồng ý rằng Dương Minh chỉ là đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ các bên liên quan giải quyết khiếu nại. Bạn theo đây đồng ý thêm rằng bạn từ bỏ và giải phóng Dương Minh khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng  hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng, hoặc bằng cách khác liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ được giới thiệu đến bạn bởi dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng.
6.1.7. Chất lượng của các giải pháp được sắp xếp thông qua việc sử dụng dịch vụ hoàn toàn là trách nhiệm của nhà cung cấp bên thứ ba, là bên cuối cùng cung cấp các giải pháp đó cho bạn. Do đó, bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn có thể đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn, khả năng bị tấn công, không an toàn hoặc các vấn đề khó chịu khác, và bạn tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý thêm rằng nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng của dịch vụ vận chuyển được cung cấp đến bạn thông qua ứng dụng. 
Tuy nhiên, bởi vì sự an toàn của bạn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Dương Minh, do đó với mỗi đơn hàng hợp lệ trên ứng dụng, bạn sẽ được cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân bổ sung (mà không phát sinh thêm bất kỳ phụ phí nào) để hỗ trợ cho các thiệt hại, tổn thất do tai nạn gây ra. Vui lòng tham khảo chính sách của Dương Minh tại https://book.duongminhvn.com
VII.    HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN
Những hàng hóa, vật phẩm sau đây được xem là Hàng hóa cấm vận chuyển và bị từ chối vận chuyển bằng Dịch vụ của Dương Minh và Dương Minh sẽ miễn trách nhiệm:
7.1 Các chất ma túy, thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, chất kích thích thần kinh;
7.2 Vũ khí như súng các loại (như súng bắn hơi cay, súng bắn đạn nhựa. Súng bắng laze, súng bắn đinh, súng bắn từ trường, súng bắn pháo hiệu,…). Hay đạn dược, kiếm, dao, roi cao su, roi điện, gậy điện, găng tay điện, lựu đạn cay, ngạt, độc, gây mê. Còng tay số 8 bằng kim loại, còng tay bằng dây nhựa và các vật phẩm tương tự có khả năng gây thương tích;
7.3 Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, có nội dung phản động. Hoặc ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
7.4 Chất nổ, khí gas dễ cháy hoặc không cháy (như bình xịt phun sơn, khí butan, gas nạp bật lửa). Khí làm lạnh (như bình dưỡng khí dưới nước, nitơ lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi). Chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa); hợp chất oxy hữu cơ (như nhựa cây). Chất độc, chất lây nhiễm (như virut, vi khuẩn); chất phóng xạ (như Ra-đi). Chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, vật liệu oxy hóa (như chất tẩy trắng);
7.5 Các loại vật phẩm hàng hóa mà pháp luật cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của luật pháp Việt Nam và luật nước sở tại;
7.6 Sinh vật sống hoặc chết;
7.7 Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa bị cấm theo quy định của luật áp dụng, quy định. Hoặc lệnh của bất kỳ quốc gia nào mà Hàng hóa vận chuyển đến, vận chuyển đi, quá cảnh hoặc vận chuyển qua;
7.8 Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các loại giấy tờ có giá khác;
7.9 Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý. Hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý;
7.10 Nếu vận chuyển bằng đường hàng không, Hàng hóa là vật phẩm có thể gây nguy hại cho tàu bay. Hoặc người hoặc tài sản trên tàu bay. Như các loại vật phẩm quy định trong Các quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). Trong Điều lệ vận chuyển và Các quy định của các Nhà vận chuyển liên quan.
7.11 Thi hài, hài cốt.
VIII.    HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN
Những hàng hóa, vật phẩm sau đây được xem là Hàng hóa cấm vận chuyển có điều kiện. Chỉ được vận chuyển bằng Dịch vụ của Dương Minh khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng dưới đây:
8.1 Hàng hóa vận chuyển cho mục đích kinh doanh phải có chứng từ thuế và/hoặc chứng từ khác mà pháp luật yêu cầu cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi yều cầu theo quy định của pháp luật.
8.2 Hàng hóa vận chuyển là vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành. Phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền và quy định pháp luật liên quan;
8.3 Hàng hóa là vật phẩm dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo được đóng gói đúng quy cách. Không gây hư hỏng, ô nhiễm hàng hóa, bưu gửi khác; và
8.4 Hàng hóa là hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hoặc các loại thịt hoặc các thực phẩm có mùi. Như sầu riêng, mít, nước mắm, các loại mắm…. Phải được đóng gói đúng quy cách, chứa đựng trong những thùng xốp và/hoặc thùng giữ lạnh chứa đựng thực phẩm khô/không bị hư hỏng. Tùy thuộc vào chấp thuận của các cơ quan chức năng sau khi đã kiểm tra nội dung bên trong.
8.5 Hàng hóa là vật phẩm gửi trong bưu gửi vận chuyển qua đường hàng không. Sẽ phải tuân theo những quy định về an ninh hàng không.
8.6 Quy định về mặt hàng khó gửi và vận chuyển bằng đường hàng không
a) Pin & các sản phẩm có pin bên trong (ví dụ như đồng hồ, điện thoại, laptop…)
b) Chất lỏng, Chất bột, Hạt nhựa, hộp mực,
c) Bình khí, Đất
d) Nguồn điện, Nam châm.
IX TRƯỜNG HỢP FILE GIÁ CỦA ĐẠI LÝ
1.Gía phải đảm bảo chính xác và còn liệu lực , Nếu hết chỗ phải kịp thời cập nhật trên hệ thống.
2.Trường hợp có sự thay đổi về giá và chỗ phải kịp thời thay đổi trên hệ thống 
3.Chịu hoàn toàn trách nhiệm đến giá cả và dịch vụ mình cung cấp 
X.THAY ĐỔI, HỦY BỎ GIAO DỊCH
Trong mọi trường hợp, trước thời điểm thực hiện giao dịch. Quý khách hàng có thể thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch bằng cách sau: 
-   Liên hệ email: marketing@duongminh.com, hoa@duongminhvn.com
-   Liên hệ hotline: +84(028)38372363, +84(028)8371177
Thông báo việc hủy giao dịch qua hotline  của chúng tôi